Bosnyák fordítás

A bosnyák fordítás ugyan nem tartozik a leggyakoribb idegen nyelvi fordítások közé hazánkban, ám a földrajzi közelség, az üzleti kapcsolatok, és a balkáni országokkal fennálló diplomáciai kötelékek miatt mégis fontosak a magyar bosnyák és bosnyák magyar fordítások. Az üzleti életben elsősorban a banki fordítások, szerződés fordítások fordulnak elő nemzetközi ügyek intézése során pedig elsősorban pályázati anyagok, cégbemutatók, reklámanyagok, honlapok, vagy éppen rendezvények, konferenciák anyagainak fordítása merül fel igényként.

A bosnyák nyelvet a balkáni régió több országában beszélik, főképpen Bosznia-Hercegovinában, de számottevő bosnyák beszélő található Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban, Szlovéniában és Macedóniában is. A beszélők száma viták tárgya, az általánosan elfogadott becslés alapján a bosnyákot 2.5-4 millió ember beszéli a déli térségben. A bosnyák nyelv sajátossága, hogy nagyfokú hasonlóságot mutat a szerb és horvát nyelvekkel, így ezen nyelvek között a megértés szinte teljes, a kisebb különbségek miatt azonban a hivatalos vagy államközi ügyekben, eljárásokban a bosnyák fordítás így is szükséges. A bosnyák nyelvet használók földrajzi szétszórtsága miatt egyes, részben bosnyák ajkú államok uniós tagok (például Horvátország), míg mások unión kívüliek (mint Szerbia, vagy Bosznia-Hercegovina), így a bosnyák fordítás jelentősége a EU-n belüli, és az azon kívüli nemzetközi ügyintézéskor is számottevő. A bosnyák fordítások leggyakoribb nyelvpárai a bosnyák angol, angol bosnyák, a bosnyák német és a német bosnyák nyelvpárok. A régión belüli bosnyák fordítás jelentősége azonban elenyésző, mivel a balkáni nyelvek közül több is (szerb, horvát) nagyfokú azonosságot mutat a bosnyákkal.

Bosnyák magyar fordítás, magyar bosnyák fordítás

A bosnyák nyelv területi eloszlási jellegzetességei miatt több területen lehet szükség a magyar bosnyák fordításra és bosnyák magyar fordításra. Többek között a Bosznia-Hercegovinával fennálló diplomáciai és üzleti kötelékek okán a hivatalos magyar bosnyák, bosnyák magyar fordítások, vagy magánokiratok jegyzőkönyvek fordítása, szerződések fordítása is esetenként a megrendelés tárgya. A délszláv államok gyakran rendezetlen viszonyai miatt a bosnyák fordítások speciális területe a letelepedési okiratok fordítása, az anyakönyvi iratok fordítása, és a témához kapcsolódó egyéb hivatalos okiratok, levelezések magyarról bosnyákra fordítása, vagy bosnyákról magyarra fordítása.

Bosnyák lektorálás, szakfordítás és hiteles fordítás

Legújabb általunk készített bosnyák szakfordítások:

» Bosnyák tender dokumentáció, ajánlati felhívás fordítása, 34 oldal
» Bosnyák műszaki specifikáció fordítása, 22 oldal
» Bosnyák erőmű műszaki dokumentáció fordítása, 29 oldal

Speciális, szakmai szövegek, vagy nagyobb nyilvánosság által megismerhető weboldalak, katalógusok, stb. esetén gyakran szüksége lehet a szövegek bosnyák lektorálásra is.

Ha hivatalos ügyek, szerződéskötés, számlanyitás esetén kéri a hivatal vagy a külföldi partner hiteles bosnyák fordítás, vagy hivatalos bosnyák fordítás készítését, előzetesen fontos tájékozódni, hogy pontosan milyen fordítást kérnek, mivel a hivatalos, hiteles fordításokra vonatkozó jogszabályok hazánkban és a célországban eltérhetnek.

A bosnyák nyelv jellegzetességei, fordítási nehézségek

A bosnyák nyelvet önálló nyelvként hivatalosan csak 1995 óta tartják számon, addig a szerbbel és horváttal való nagymértékű egyezés miatt nem ismerték el különálló nyelvként. A nyugat-európai államokban a közhiedelemben a mai napig uralkodó nézet az, hogy a bosnyák nem önálló nyelv, csupán a szerbnek vagy a horvátnak egy területileg elkülöníthető változata, esetleg a szerb, vagy a horvát nyelv muzulmánok által beszélt nyelvének elnevezése csupán a „bosnyák”.

A bosnyák nyelv (eredetiben: bosanski jezik) természetesen mindenképpen önálló nyelvként értelmezendő, mégpedig az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ezen belül annak nyugati alcsoportjához. A bosnyák nyelvet a nyelvészeti tudomány egyfelől a szerbhorvátnak nevezett nyelv egyik változatának ismeri el, ugyanakkor saját sztenderdekkel bíró nyelvként is számon tartja.

A bosnyák nyelv szerbhez, vagy horváthoz hasonlítása semmiképp sem alaptalan, ez a három nyelv ugyanis szerkezeti tulajdonságait tekintve (hangtan, alaktan, mondattan) 90% feletti azonossággal rendelkezik, vagyis a kölcsönös megértés foka közöttük igen magas. A bosnyák nyelv különbözősége főképpen a szókincsben keresendő, a bosnyák ugyanis kirívóan sok török jövevényszót tartalmaz (ami a bosnyákok között elterjedt muszlim vallásra, és az ezzel összefüggő szoros török történelmi kapcsolatokra vezethető vissza). Jellemző török jövevényszavak a bosnyákban például a zar: ’fejkendő’, a karmin: ’rúzs’, az avlija: ’udvar’, a ćilim: ’szőnyeg’. A horvátban és a szerbben gyakran különböző szavakkal jelölik ugyanazt a fogalmat, a bosnyák pedig rendszerint mindkét változatot magába olvasztotta, ebből fakad, hogy a bosnyák nyelv igen gazdag szinonimákban. Például a hónapok elnevezésében a sztenderd bosnyák nyelvben két különböző változat is egymás mellett él (január: januar – siječanj).

A hivatalos bosnyák nyelv alapja a štokavski dialektus és az (i)jekavski kiejtés, hasonlóan a horváthoz. A bosnyák írásbeliség alakulása a történelem során igen változatos volt, egykoron a latin és a cirill ábécé keverékeként leírható bosančica és begovica elnevezésű ábécével írták., majd a török fennhatóság idején az arab ábécé volt használatban, míg a mai bosnyák nyelvet elsősorban latin betűkkel írják, ugyanakkor a sztenderd elfogadja a cirill betűkészletet is.

A bosnyák nyelv teljesen egyedülálló sajátosságai miatt a bosnyák fordítások elkészítéséhez felkészült, és a déli szláv nyelveket jól ismerő bosnyák szakfordítókra van szükség. A bosnyák fordítás fő nehézsége a szókincs bőségében, az írásmódok kevertségében, és a kisebb mértékben eltérő, de mégis jelenlévő dialektusokban van.

A bosnyák fordítás gyakoribb jellemző területei

A bosnyák nyelv beszélőinek szokatlan területi eloszlása miatt a bosnyák fordítás szükségessége vitathatatlan, főképpen a délszláv államokkal fennálló üzleti és diplomáciai kapcsolatok miatt. A földrajzi közelség és a balkáni országokkal hagyományosan szoros gazdasági együttműködés miatt a bosnyák magyar, magyar bosnyák fordítás fontos például vállalkozási szerződés fordítás, szerződés fordítás, megállapodás fordítás, üzleti jelentés fordítás, adásvételi szerződés fordítás, vagy bérleti szerződés fordítás esetében is.

Mivel a bosnyák nyelvet beszélő országok közül több megrendült gazdasági helyzetben van, ezért a munkavállalói beáramlás számottevő az uniós országok, köztük kisebb részben hazánk felé is. Így a bosnyák fordítások a munkaszerződések fordítása területén is gyakoriak, de a letelepedési, bevándorlási ügyekben is kiemelkedő a magyar bosnyák, bosnyák magyar fordítások szerepe. Utóbbi esetben elsősorban személyes okmányok fordítása, anyakönyv fordítása, beadványok, kérelmek fordítása jellemző bosnyákról magyarra, vagy magyarról bosnyákra.

Fordítási hírek, érdekességek: